Godziny pracy / Pon – Pt / 8:00 – 16:00
Godziny pracy / Pon – Pt / 9:00 – 17:00

FAQ

Księgowość

Nasza usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych polega na kompleksowej obsłudze finansowej firmy, w tym na rejestrowaniu i klasyfikowaniu wszystkich transakcji finansowych.
Tak, oferujemy usługi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i raportów finansowych, co pozwala na terminowe i prawidłowe rozliczenia.
Książka przychodów i rozchodów to forma księgowości dla małych firm, która umożliwia uproszczone rozliczenia podatkowe. Oferujemy jej prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ewidencja ta jest niezbędna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oferujemy jej prowadzenie, aby pomóc w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego.
Nasze biuro zajmuje się kompleksową obsługą podatku VAT, w tym prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży, przygotowywaniem deklaracji VAT i raportów JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
Jest to elektroniczny raport zawierający szczegółowe informacje na temat transakcji VAT, który jest przesyłany do organów podatkowych. Pomagamy w prawidłowym przygotowaniu i przekazaniu tych danych.
Przeprowadzamy analizę dokumentów księgowych, aby upewnić się, że są zgodne z wymaganiami prawnymi i rachunkowymi.
Dokumenty wewnętrzne to raporty i analizy przydatne dla firmy wewnętrznie. Pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji i śledzeniu wydajności.

Pełna księgowość

Polityka rachunkowości spółki to zbiór zasad i procedur, które określają, jak spółka prowadzi swoje księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe. Jest to plan działania dotyczący rozliczeń finansowych i prezentacji informacji o stanie finansów spółki.

Roczne sprawozdanie spółki składa się z trzech głównych elementów:

  1. Bilansu spółki.
  2. Rachunku zysków i strat.
  3. Rachunku przepływów pieniężnych (w niektórych przypadkach).

 

Te dokumenty prezentują pozycję majątkową, wyniki finansowe i przepływy pieniężne spółki za określony rok.

Bilans spółki to zestawienie jej aktywów (np. majątek, środki trwałe, należności) i pasywów (np. kapitał własny, zobowiązania) na określony moment w czasie, pozwalające ocenić finansową sytuację i wartość firmy. To narzędzie rachunkowe wyrażające równość między aktywami a pasywami.
Rachunek zysków i strat spółki, zwany także rachunkiem wyników, to dokument finansowy przedstawiający przychody i koszty firmy w określonym okresie, zazwyczaj na koniec roku podatkowego. Po uwzględnieniu wszystkich dochodów i wydatków rachunek ten informuje o zyskach lub stratach generowanych przez przedsiębiorstwo w danym okresie.
Rachunek przepływów pieniężnych spółki to dokument finansowy, który prezentuje przychody i wydatki firmy oraz informuje o tym, jakie pieniądze napływają do firmy i jakie wypływają z niej w określonym okresie czasu. Pomaga to ocenić, czy firma generuje dodatnie przepływy pieniężne i czy jest zdolna do pokrycia swoich zobowiązań.
Aktywa spółki to wszystkie jej własności i zasoby, które mają wartość ekonomiczną, takie jak pieniądze, nieruchomości, maszyny, środki trwałe, należności od klientów czy inwestycje. Są to elementy, które przyczyniają się do wartości firmy i pozostają po jej stronie bilansu.
Pasywa spółki to zobowiązania i długi finansowe, które firma ma wobec innych podmiotów lub instytucji, takie jak kredyty bankowe, zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia pracowników czy podatki do zapłacenia. Są to elementy, które stanowią źródło finansowania aktywów firmy.
Kapitały spółki to różnica między aktywami (wszystkimi jej własnościami i środkami finansowymi) a pasywami (wszystkimi jej zobowiązaniami). To miara wartości firmy, która pozostaje po spłaceniu wszystkich jej długów. Kapitały spółki są również znane jako kapitał własny.
Inwentura to proces fizycznego spisania i sprawdzenia stanu fizycznego oraz ilościowego wszystkich aktywów i pasywów spółki w określonym momencie czasowym, celem potwierdzenia ich zgodności z danymi księgowymi.

Obsługa kadrowo-płacowa

Nasza obsługa kadrowa obejmuje wszelkie formalności związane z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników, od przygotowania umowy po rozliczenia z ZUS i US.
Tak, prowadzimy rozliczenia z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i US (Urząd Skarbowy), aby zapewnić prawidłowe rozliczenia z tytułu składek i podatków.
Tak, oferujemy wsparcie w procesie założenia działalności.
Tak, śledzimy zmiany w przepisach i pomagamy firmom dostosować się do nowych wymogów i regulacji.

BilansPlus

Biuro Rachunkowe Bilans Plus to zespół specjalistów zajmujących się rachunkowością, podatkami oraz rozliczeniami z zakresu kadr i płac. Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i spółki prawa handlowego, bez względu na ich wielkość i rodzaj.
Profesjonalne biuro rachunkowe dla Ciebie.